Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Rapporter og publikationer

Her finder du rapporter og bøger om æresrelaterede konflikter om alt fra tvangsægteskaber og social kontrol til kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark.

 

FN-rapport om kønsligestilling i Mellemøsten og Nordafrika

The International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) er den største af sin slags og lavet af FN's ligestillingsorgan, UN Women. Rapporten undersøger, hvad det vil sige at være mand i dagens Egypten, Libanon, Marokko og Palæstina i hjemmet, på arbejde, i det private og det offentlige rum. Den indeholder også tal fra diverse rundspørger om kvindesyn og vold mod kvinder.

Udgivet af UN Women, 2017 

Læs rapporten

 

Rapport om dobbeltliv og tabu

Unge mennesker, der i årevis må leve parallelle liv med frygt for afsløring og alvorlige repressalier, udsættes for så massivt pres, at det kan være invaliderende for dem. Denne rapport med fokus på dobbeltliv sætter fokus på problemet.

Udgivet af Etnisk Ung, 2014.

Læs rapporten

 

 

Rapport om genopdragelsesrejser

Hvad sker der med børn og unge, der bliver sent på genopdragelsesrejser i udlandet? Rapporten 'Transnasjonal oppvekst - om længere utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn' fra Institut for Samfundsforskning i Norge belyser omfang, årsager og konsekvenser af opholdet. Hovedårsagen, til at forældre sender deres børn på genopdragelsesrejse, er ifølge rapporten deres utilfredshed med det norske uddannelsessystem.

Udgivet af Norsk Institut for Samfundsforskning, 2014

Læs rapporten

 

Rapport om kønsroller og social kontrol

Rapporten er lavet på foranledning af det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Den undersøger kønsroller og social kontrol blandt etniske minoriteter. Rapporten konkluderer, at interview-personerne i undersøgelsen oplever en væsentlig grad af social kontrol inden for områderne: seksualitet og partnervalg, uddannelse samt fritids- og foreningsliv. En anden konklusion er, at frihedsbegrænsningerne udgør en væsentlig barriere for de unges sociale integration i Danmark.

Udgivet af Als Research, 2014

Læs rapporten

 

Rapport om børneægteskab og slaveri 

Denne rapport sætter børneægteskab i relation til slaveri og slavelignende praksisser. Baggrunden for rapporten er en gennemgang af 50 artikler og rapporter om børneægteskab, som kaster lys over, hvordan en relativt høj andel af sager om børneægteskab kan sammenholdes med slaveri. Børneægteskab erkendes af verdenssamfundet, men rapporten problematiserer, at der ikke er nok opmærksomhed og handling bag denne erkendelse. Ved at sammenholde børneægteskab med slaveri, har rapporten til formål at få sat fokus på problematikken hos regeringer, internationale organisationer og civile samfund rundt omkring i verden.

Udgivet af Anti-Slavery International, 2013

Læs rapporten

 

Rapport om mægling i æresrelaterede konflikter

I rapporten undersøges erfaringerne med mægling i æresrelaterede konflikter i nydanske familier. Undersøgelsen viser blandt andet, at de unge, der har taget imod et tilbud om mægling, ofte har ønsket hjælp til at gå i dialog med deres forældre om mere frihed, en selvstændig tilværelse uden pres og trusler om ægteskab etc. Undersøgelsen viser også, at de unge ønsker, at andre voksne gør deres forældre opmærksomme på unges rettigheder og muligheder i det danske samfund.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, 2013

Læs rapporten

 

Rapport om efterværn og støttemuligheder

I denne rapport undersøges erfaringerne med efterværn og behov for nye støttemuligheder for danske og nydanske mænd og kvinder, der har været udsat for partnervold eller æresrelaterede konflikter.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, 2013

Læs rapporten

 

National strategi mod æresrelaterede konflikter

Strategien omhandler mere end 30 konkrete initiativer, der skal hjælpe unge mænd og kvinder, som oplever social kontrol, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser og andre æresrelaterede konflikter med familien.

Udgivet af Social- og integrationsministeriet, 2012

Læs strategien

 

Strategi mod parallelle retsopfattelser

Strategien omhandler et opgør med tvang og undertrykkelse i forbindelse med religiøse vielser. Formålet med strategien er at forebygge, at kvinder og mindreårige presses til at indgå en religiøs vielse eller mod deres vilje fastholdes i en religiøs vielse.

Udgivet af Social- og integrationsministeriet, 2012

Læs strategien

 

Rapport om parallelle retsopfattelser i Danmark

En undersøgelse af omfang og karakteren af parallelle retssystemer i Danmark med fokus på brugen af religiøs-retlige principper og instanser blandt forskellige etniske minoriteter. I rapporten bliver der blandt andet set nærmere på de såkaldte ’muslimske ægteskaber’ eller ”nikah”-forhold med udgangspunkt i spørgsmål som, hvordan muslimske traditioner spiller sammen med vielser efter dansk ret, eller hvilke problemer muslimske kvinder kan have, hvis de, i modsætning til deres mand, ønsker at få forholdet opløst.  

Udgivet af SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, 2011

Læs rapporten

 

Rapport om nydanske unges oplevelse af social kontrol

En undersøgelse af karakter og omfang af social kontrol blandt nydanske unge med fokus på parforhold, seksualitet og køn, hverdag og livsstil samt tvang, vold og overvågning. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de unges egne oplevelser, og næsten 3000 unge i alderen 15-20 år har medvirket.

Udgivet af Als Research på opdrag fra det daværende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2011

Læs rapporten

 

Fagbog om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

En undersøgelse af karakteren af vold mod etniske minoritetskvinder i etniske minoritetsfamilier samt en kortlægning af den hjælp som kvinderne kan få tilbudt eksempelvis på krisecentrene med fokus på, om indsatsen er tilstrækkelig eller kan forbedres.

Udbudt af Trygfonden og Danner og udarbejdet af Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvone Mørck og Bo Wagner Sørensen, 2011

Bestil bogen

 

Rapport om kønsligestilling blandt etniske minoriteter

En undersøgelse af den viden og de indsatser der findes inden for kønsligestillingsområdet i forhold til etniske minoriteter i Danmark. I rapporten præsenteres 10 udvalgte projekter, der alle repræsenterer best practice på området. 

Udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen under daværende Minister for Ligestilling, 2011

Læs rapporten

 

Inspirationsguide til fagfolk

En inspirationsguide til fagfolk og andre, der i deres arbejde møder unge, som er udsat for social kontrol. Guiden er et resultat af den tværnordiske camp ’Ligestilling blandt tosprogede unge – kontrol over eget liv’, hvor praktikere fra hele Norden mødtes for at diskutere og kortlægge hvilke metoder, der virker i praksis.

Udgivet af daværende Minister for Ligestilling og Norden, Nordisk Ministerråd, 2011

Læs guiden

 

Rapport om indsatsen mod tvangsægteskaber

En undersøgelse af den samlede indsats mod tvangsægteskab og lignende undertrykkelse i Danmark med fokus på blandt andet lovgivning, den forebyggende indsats samt mulighederne for akut hjælp i tilfælde af tvangsægteskab. Rapporten indeholder også en redegørelse af internationale erfaringer fra Norge, Sverige, England og Nederlandene.

Udgivet af daværende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010

Læs rapporten

 

Rapport om unge mænd med etnisk minoritetsbaggrunds rolle i tvangsægteskaber, social kontrol og tvang

Denne norske rapport undersøger, hvordan drenge og unge mænd kan være berørt af problemstillingerne tvangsægteskab, negativ social kontrol og æresrelateret vold. Rapporten sigter efter at beskrive kompleksiteten i, at drenge og mænd ofte både er udsat for eller med til at udøve ærerelaterede konflikter. Rapporten har et kvalitativt, problemorienteret fokus og siger ikke noget om konflikternes omfang.

Udgivet af det daværende norske Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2011

Læs rapporten

 

Rapport om social kontrol i etniske minoritetsfamilier

En undersøgelse af social kontrol i familier med etnisk minoritetsbaggrund med fokus på spørgsmålene: Hvad er social kontrol? Hvorfor opstår den, og hvordan påvirker den de unge i disse familier? Hvad kan man som professionel gøre for at hjælpe de unge, og hvordan arbejder man med disse familier?

Udarbejdet af Christina Elle og Kristine Larsen, Etnisk Konsulentteam, Center for Forebyggelse og Rådgivning, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, 2010

Læs rapporten

 

Evalueringsrapport om integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder 

En evaluering af projektet ’Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab i forbindelse med etablering af et selvstændigt liv uden vold’, der er initieret af Danners rådgivnings- og krisecenter og finansieret af daværende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.   

Udarbejdet af Yvonne Mørck, 2010

Læs rapporten

 

Rapport om pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter

En undersøgelse af, hvad de nye regler for familiesammenføring (24-års-reglen, tilknytningskravet og formodningsreglen), der alle blev indført eller skærpet i perioden 2002-2004, har betydet for pardannelsesmønstre blandt etniske minoriteter i Danmark.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009

Læs rapporten

 

Brugerundersøgelse om æresrelateret vold

En kvalitativ undersøgelse af udvalgte brugers erfaringer med at søge og opnå hjælp i forbindelse med æresrelateret vold. Rapporten er sammen med Servicestyrelsens undersøgelse af kommunernes beredskab i forbindelse med partnervold og æresrelateret vold en del af et større projekt, der er bestilt af Velfærdsministeriet. Undersøgelsen er udarbejdet af LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre under Servicestyrelsens ledelse.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2009

Læs undersøgelsen

 

Pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet

En pilotundersøgelse af fire mænd med etnisk minoritetsbaggrunds forskellige historier, der alle inkluderer vold mod kvinder, med fokus på deres holdninger til og forståelse af kvinder, vold og vold mod kvinder.

Udarbejdet af Als Research, 2009

Læs undersøgelsen

 

Baggrundsundersøgelse om muslimske kvinders ligestilling

En undersøgelse af hvordan muslimske kvinder forstår og italesætter deres egen situation i forhold til ligestilling mellem kønnene i forbindelse med uddannelse, arbejde og karriere, privatliv og ægteskab samt det at være muslim.   

Udarbejdet af Maïa Consult for Ligestillingsafdelingen under daværende Velfærdsministeriet, 2009

Læs undersøgelsen

 

Rapport om unge muslimske kvinders medborgerskab.

Rapporten beskæftiger sig med, hvordan unge sunnimuslimske kvinder forener bestemte islamiske værdier som dydighed med en hverdag i Danmark. 

Læs rapporten

 
Rapport om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd

En undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og manderoller blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Med udgangspunkt i en forståelse af maskulinitet som dynamisk, relationel og kontekstuel tager rapporten sit afsæt i 16 interviews med etniske minoritetsmænd med migrationsbaggrund i forskellige aldersgrupper og livssituationer med fokus på, hvordan de forstår maskulinitet, og hvordan de i praksis udfylder rollen som mand i Danmark.

Udgivet af SFI – Det National Forskningscenter for Velfærd og Minister for Ligestilling, 2007

Læs rapporten

 

Metodehåndbog for henvendelser fra unge truede kvinder, mænd og par med anden etnisk herkomst end dansk.

En metodehåndbog til fagfolk, der i deres arbejde med unge med anden etnisk baggrund end dansk møder æresrelaterede konflikter, såsom tvangsægteskab eller social kontrol.

Udarbejdet af Døgnkontakten/Etnisk konsulent team, Socialforvaltningen, Københavns kommune, 2007

Læs rapporten

 

Rapport om indsatser mod æresrelateret vold i seks europæiske lande

En komparativ undersøgelse af de indsatser og metoder, der anvendes i forhold til at bekæmpe og hjælpe ofre for æresrelateret vold i Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Storbritannien og Sverige samt en vurdering af de forskellige initiativer og deres virkninger i det omfang, det har været muligt at konkludere på dette.

Udgivet af Socialforskningsinstituttet, 2006

Læs rapporten

 

Rapport om fortællinger om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder

En undersøgelse af vold i migrationsægteskaber med fokus på danske mænds ægteskaber med kvinder fra Asien og Østeuropa. Formålet med undersøgelsen er at belyse volden, som den tager sig ud fra mændenes perspektiv med fokus på de danske mænds subjektive motivation og baggrund for at indgå i disse forhold ud fra ønsket om at få større forståelse af konfliktmønstre samt den manglende konflikthåndtering, der ligger til grund for nogle af mændenes voldsudøvelse.

Udgivet af Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter og daværendende Minister for Ligestilling, Ligestillingsafdelingen, 2006

Læs rapporten

 

Rapport om etniske minoritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre

En undersøgelse af etniske minoritetsbørn på krisecentre, der er udarbejdet på baggrund af resultaterne af LOKKs Børnestatistik 2004. Udgangspunktet for undersøgelsen er antagelsen om, at der knytter sig særlige belastninger til de etniske minoritetsbørns vilkår, og at der dermed også kan være særlige behov for ekstra viden og kvalificeret indsats.

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte) og LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre, 2005

Læs rapporten